NIEUWS

 

 

H

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

EURONAV


CMB heeft 88,61% van Euronav in handen na verplicht overnamebod
 
Julie Desmet

Na de afsluiting van het verplicht openbaar overnamebod op alle uitstaande aandelen van Euronav, controleert de Antwerpse scheepvaartgroep CMB – die in handen is van de redersfamilie Saverys – effectief 88,6% van de tankergigant.

De aanvaardingsperiode van het openbaar overnamebod op alle aandelen van Euronav die nog niet in het bezit waren van Compagnie Maritime Belge (CMB) of haar verbonden ondernemingen, liep af op 15 maart 2024.
Tijdens de biedingsperiode boden Euronav-aandeelhouders in totaal 69,2 miljoen aandelen, die een belang van 31,47% in de vennootschap vertegenwoordigen, aan CMB aan. Hiervan werden ongeveer 23,5 miljoen aandelen aangeboden in het Amerikaanse bod en 45,6 miljoen aandelen ingebracht in het Belgische bod (de aandelen Euronav zijn genoteerd op zowel de New York Stock Exchange als Euronext Brussels).
Als gevolg krijgt CMB in totaal 177,1 miljoen aandelen Euronav in bezit, wat 80,51% van alle uitstaande aandelen Euronav betekent. Rekening houdend met de 17,8 miljoen eigen aandelen aangehouden door Euronav en de 24.400 aandelen in het bezit van het investeringsvehikel van de familie Saverys ‘Saverco’, zal CMB 194,9 miljoen aandelen Euronav, ofwel 88,61% van de uitstaande aandelen bezitten.

 

1,2 miljard dollar

De betaling van de biedprijs voor de aangeboden aandelen zal plaatsvinden op 3 april 2024. Aandeelhouders in het Amerikaanse bod zullen 17,86 dollar per aandeel ontvangen, terwijl aandeelhouders in het Belgische bod 16,41 euro per aandeel zullen krijgen. In totaal hebben beleggers voor ongeveer 1,2 miljard dollar aan aandelen Euronav verkocht aan CMB.
“We waren verrast over hoeveel mensen hun aandelen Euronav hebben aangeboden. 75% van de overblijvende Euronav-aandeelhouders gelooft klaarblijkelijk niet in ons verhaal en heeft besloten om te verkopen. Dat is meer dan we hadden verwacht, zeker omdat 99% van de aandeelhouders voor de CMB.TECH-transactie heeft gestemd“, zegt Alexander Saverys, CEO van CMB en Euronav. “Niettemin hebben we een gevoel van blijdschap. Al onze aandeelhouders hebben de kans gekregen om te kunnen verkopen, we hebben een hele goede deal gemaakt en we zijn opgelucht dat het proces goed is afgerond.” Alexander Saverys verwijst daarbij naar de bijna twee jaar durende saga over een mislukte fusie tussen Frontline en Euronav.
“We draaien de bladzijde om en focussen nu op de uitvoering van onze groene strategie“, gaat hij verder. “Er verandert niets aan onze strategie of onze groeiplannen. We hadden natuurlijk wel graag wat meer vrij verhandelbare aandelen of ‘free float’ (12% in dit geval) gehad. Nu ja, het zij zo. We gaan nu volop vooruit.”

 

Niet zonder slag of stoot

Het verplicht openbaar bod verliep niet zonder slag of stoot. Na de aankondiging van het overnamebod dienden bepaalde fondsen beheerd door de Amerikaanse investeerder FourWorld Capital Management een klacht in bij een Amerikaanse arrondissementsrechtbank om CMB’s overname van Euronav-aandelen van Amerikaanse aandeelhouders tegen te houden. FourWorld meende dat de Saverysen de Amerikaanse Euronav-belegger wilden uitkopen op basis van “onjuiste en misleidende informatie”. Een dag voor de sluiting van het bod, verwierp de rechtbank de klacht. Ook in België heeft het Marktenhof van het Brusselse Hof van Beroep het verzoek van FourWorld om de afsluiting van het overnamebod van CMB op de aandelen van Euronav op te schorten, afgewezen.

BEL 20 met 19

In de nasleep van het openbaar bod, treedt Euronav op woensdagochtend 20 maart 2024 uit de BEL 20, de leidende aandelenindex voor Euronext Brussel. De BEL 20 zal daardoor de komende drie maanden maar negentien bedrijven tellen, in plaats van de gebruikelijke twintig. “In de regels van de BEL 20 staat dat wanneer de overnemende partij meer dan 85% van de aandelen bezit, het overgenomen bedrijf uit de index gaat”, meldt Euronext. Dat komt omdat er dan te weinig aandelen verhandelbaar zijn op de beurs. “Het betekent dat Euronav woensdagochtend uit de BEL 20 treedt, met als gevolg dat er tot en met 21 juni 2024 sprake is van een BEL 19”, zegt de beursuitbater.
Euronav werd op maandag 18 maart 2024 lid van de BEL 20, maar het was een avontuur van korte duur. Volgens de website van de zakenkrant De Tijd maakt retailer Colruyt de grootste kans om het vrijgekomen zitje van Euronav in de BEL 20 in juni 2024 op te vullen.

 

CMB détient 88,61 % d'Euronav après une offre publique obligatoire

Julie Desmet

Après la clôture de l'offre publique obligatoire sur toutes les actions en circulation d'Euronav, le groupe maritime anversois CMB - détenu par la famille redéfinit Saverys - contrôle effectivement 88,6 % du géant des pétroliers.
La période d'acceptation de l'offre publique obligatoire sur toutes les actions d'Euronav qui n'étaient pas encore détenues par la Compagnie Maritime Belge (CMB) ou ses sociétés affiliées, a expiré le 15 mars 2024. Au cours de la période d'offre, les actionnaires d'Euronav ont proposé un total de 69,2 millions d'actions, représentant une participation de 31,47 % dans la société, à CMB. Parmi celles-ci, environ 23,5 millions d'actions ont été proposées dans le cadre de l'offre américaine et 45,6 millions d'actions ont été apportées dans le cadre de l'offre belge (les actions Euronav étant cotées à la fois à la Bourse de New York et à Euronext Brussels). En conséquence, CMB détient un total de 177,1 millions d'actions Euronav, ce qui représente 80,51 % de toutes les actions en circulation d'Euronav. Compte tenu des 17,8 millions d'actions propres détenues par Euronav et des 24 400 actions détenues par le véhicule d'investissement de la famille Saverys 'Saverco', CMB détiendra 194,9 millions d'actions Euronav, soit 88,61 % des actions en circulation.

 

1,2 milliard de dollars

Le règlement du prix d'offre pour les actions proposées aura lieu le 3 avril 2024. Les actionnaires de l'offre américaine recevront 17,86 dollars par action, tandis que les actionnaires de l'offre belge recevront 16,41 euros par action. Au total, les investisseurs ont vendu pour environ 1,2 milliard de dollars d'actions Euronav à CMB.
"Nous avons été surpris par le nombre de personnes ayant proposé leurs actions Euronav. Apparemment, 75 % des actionnaires d'Euronav restants ne croient pas en notre histoire et ont décidé de vendre. C'est plus que ce que nous attendions, d'autant plus que 99 % des actionnaires ont voté en faveur de la transaction CMB.TECH", déclare Alexander Saverys, PDG de CMB et Euronav. "Néanmoins, nous sommes heureux. Tous nos actionnaires ont eu la possibilité de vendre, nous avons conclu un très bon accord et nous sommes soulagés que le processus se soit bien déroulé." Alexander Saverys fait référence à la saga de près de deux ans concernant une fusion avortée entre Frontline et Euronav. "Nous tournons la page et nous concentrons désormais sur la mise en œuvre de notre stratégie verte", poursuit-il. "Notre stratégie ou nos plans de croissance ne changent pas. Nous aurions bien sûr aimé avoir un peu plus d'actions librement négociables ou de 'free float' (12 % dans ce cas). Eh bien, c'est ainsi. Nous allons de l'avant."

 

Pas sans difficultés

L'offre publique obligatoire ne s'est pas déroulée sans heurts. Après l'annonce de l'offre publique d'achat, certains fonds gérés par l'investisseur américain FourWorld Capital Management ont déposé une plainte auprès d'un tribunal de district américain pour empêcher CMB d'acquérir des actions Euronav auprès des actionnaires américains. FourWorld estimait que les Saverys voulaient racheter l'investisseur américain d'Euronav sur la base d'informations "inexactes et trompeuses". Un jour avant la clôture de l'offre, le tribunal a rejeté la plainte. En Belgique également, la Cour d'appel de Bruxelles a rejeté la demande de FourWorld de suspendre la clôture de l'offre publique d'achat de CMB sur les actions d'Euronav.

 

BEL 20 avec 19

À la suite de l'offre publique d'achat, Euronav quitte le BEL 20, l'indice boursier principal d'Euronext Bruxelles, le mercredi 20 mars 2024. Le BEL 20 comptera donc les trois prochains mois seulement dix-neuf entreprises, au lieu des vingt habituelles. "Les règles du BEL 20 stipulent que lorsque la partie acquéreuse détient plus de 85 % des actions, l'entreprise acquise quitte l'indice", indique Euronext. Cela est dû au fait qu'il y a alors trop peu d'actions échangées en bourse. "Cela signifie qu'Euronav quittera le BEL 20 mercredi matin, ce qui entraînera un BEL 19 jusqu'au 21 juin 2024", explique l'opérateur boursier. Euronav est devenu membre du BEL 20 le lundi 18 mars 2024, mais ce fut une courte aventure. Selon le site web du journal économique De Tijd, le détaillant Colruyt a le plus de chances de remplacer Euronav dans le BEL 20 en juin 2024.

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ajxmenu1