NIEUWS

 

 

H

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

Euronav boekt bijna half miljard dollar nettowinst in eerste kwartaal

 

Euronav kende een sterke start in 2024. De Antwerpse tankerrederij boekte in het eerste kwartaal een nettowinst van 495,2 miljoen dollar. Hoge vrachttarieven, een beperkt aanbod van schepen en een meerwaarde uit de verkoop van olietankers, drijven de winst verder op. Voor het eerst rapporteerde Euronav sinds de overname van CMB.TECH ook inkomsten uit de droge bulk- en containervaart.

De nettowinst bedroeg 495,2 miljoen dollar (of 2,46 dollar per aandeel) tegenover 175 miljoen dollar een jaar eerder. De operationele winst (ebitda) bedroeg 550,5 miljoen dollar tegenover 258,5 miljoen in het eerste kwartaal van 2023. De inkomsten daalden dan weer van 339,9 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2023 naar 240 miljoen dollar in de eerste drie maanden van 2024.
De tankerrederij – die na een lange strijd nu in handen is van de Belgische redersfamilie Saverys en gefuseerd is met CMB.TECH – verwacht dat de sterke markt voor olietransport zal aanhouden, vooral op veelgevraagde en langere reizen.

“De wereldwijde vraag naar olie bleef veerkrachtig in de eerste paar maanden van 2024. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) heeft onlangs de wereldwijde olievraag voor 2024 naar boven bijgesteld, waarbij een aanzienlijk groeitraject wordt voorspeld”, schrijft Euronav in het eerste kwartaalverslag. “Bovendien wordt er een aanhoudende groei verwacht in de ton-mijl ruwe oliehandel, met schattingen die wijzen op een toename van 4,3% in 2024 en een toename van 2,5% in 2025, voornamelijk gedreven door Amerikaanse olie-exporten die midden april 2024 een recordhoogte bereikten.”

Ook het aanbod van ruwe olietankers blijft na de recente toename van bestellingen voor zowel VLCC (very large crude carriers)- als Suezmax-schepen positief, waardoor er werk verzekerd is. “Het orderboek blijft onder de historische gemiddelden, met 5,1% VLCC- en 13,8% Suezmax-schepen in bestelling. De aanbodzijde wordt verder ondersteund door de veroudering van de wereldwijde vloot”, klinkt het. Tegelijkertijd zal tegen 2026 ongeveer 25% van de vloot naar verwachting ouder zijn dan 20 jaar, “wat operationele en efficiëntie-uitdagingen met zich meebrengt”, aldus Euronav.
Euronav laat in het financiële verslag ook weten dat het een bestelling heeft afgerond voor twee bijkomende Newcastlemaxen voor oplevering in de eerste helft van 2027. Dit brengt de totale Newcastlemax-vloot op vier schepen in het water en maar liefst 24 in bestelling voor oplevering in 2024-2027.
Door de overname van CMB.TECH half maart 2024 en de verkoop van 24 grote olietankers aan de Noorse rederij Frontline, is Euronav een gediversifieerde redersgroep geworden. Euronav leverde dertien nog resterende tankers in het eerste kwartaal aan Frontline, waardoor het een meerwaarde van 372,7 miljoen dollar in de boeken kon zetten.

De geopolitieke spanningen (de Rode Zee-crisis, red.) hebben geleid tot een toename van geopolitieke risicopremies en een ‘buy and fix first’-houding, “waarbij de macht enigszins verschuift naar de reders”, meldt Euronav. “Het positieve sentiment op lange termijn wordt voornamelijk gedreven door de dynamiek van de aanbodzijde terwijl elke vermindering van de productiebeperkingen van OPEC+ de tarieven verder kan verhogen.”

De vraagzijde van de droge bulk wordt gekenmerkt door aanhoudende groei in ton-mijl, met een verwachte stijging van 2,1% in 2024 en 1,3% in 2025, aldus Euronav. “Met name de groei van het bbp van China zal naar verwachting 5% bedragen in 2024 en 4,1% in 2025, wat de vraag in de regio zal stimuleren”, klinkt het.

De containermarkt verwacht volgens Euronav een groei in teu-tonmijlen van 5,5% in 2024 en 0,9% in 2025. De groei van het containerhandelsvolume wordt voorspeld op 3,6% in 2024 en 3,9% in 2025.
“De containermarkten zijn aanzienlijk verbeterd ten opzichte van eind 2023, dankzij de (tijdelijke) effecten als gevolg van de omleiding van schepen weg van de Rode Zee. De groeiende vraag wordt grotendeels gecompenseerd door de historisch hoge
verwachte vlootgroei. De containervloot zal met 11% groeien in 2024 en met 4,9% in 2025. De orderboek-vlootverhouding staat in 2024 op 25%. 6.000 en 1.400 teu-containerschepen zijn allen operationeel onder tijdbevrachtingscontracten van 10 tot 15 jaar”, meldt Euronav.

De fundamentele vraagfactoren op de markt voor chemicaliëntankers worden dan weer voornamelijk gedreven door de wereldwijde groei van het bbp. “Daarnaast wordt een groei van de ton-mijl van 4,2% verwacht in 2024, gedreven door een gezonde groei van de vraag ondersteund door een toename van de hoeveelheid producten die over langere afstanden worden vervoerd. De toename van de ton-mijlen wordt verder ondersteund door (tijdelijke) verstoringen van het Panama- en Suezkanaal, maar ook verstoringen in de toeleveringsketen hebben invloed op de getransporteerde volumes”, schrijft Euronav.
Euronav keert een dividend uit van 4,57 dollar per aandeel over 2023. Tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering in juli 2024 wil Euronav een uitkering voorstellen van 1,15 dollar per aandeel over het eerste kwartaal.
CMB.TECH – onderdeel van Euronav – beschikt over een koolstofarme vloot van 106 schepen, waarvan er 46 in aanbouw zijn. In de vernieuwde strategie staan diversificatie, vergroening en versnelde optimalisatie van de vloot van het bedrijf centraal.

 

 

Euronav a enregistré un bénéfice net de près d'un demi-milliard de dollars au premier trimestre.

Euronav a enregistré un départ fulgurant en 2024. La société de transport de pétrole basée à Anvers a enregistré un bénéfice net de 495,2 millions de dollars au premier trimestre. Des tarifs de fret élevés, une offre limitée de navires et un gain sur la vente de pétroliers contribuent à accroître davantage les bénéfices. Pour la première fois depuis l'acquisition de CMB.TECH, Euronav a également rapporté des revenus dans le transport de vrac sec et de conteneurs.

Le bénéfice net s'est élevé à 495,2 millions de dollars (ou 2,46 dollars par action) contre 175 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel (EBITDA) s'est élevé à 550,5 millions de dollars contre 258,5 millions au premier trimestre 2023. Les revenus ont quant à eux chuté de 339,9 millions de dollars au premier trimestre 2023 à 240 millions de dollars au cours des trois premiers mois de 2024. La compagnie maritime, désormais aux mains de la famille d'armateurs belges Saverys après une longue bataille et fusionnée avec CMB.TECH, prévoit que le marché solide du transport de pétrole se maintiendra, en particulier pour les voyages de longue distance très demandés.

"La demande mondiale de pétrole est restée résiliente au cours des premiers mois de 2024. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a récemment révisé à la hausse la demande mondiale de pétrole pour 2024, prévoyant une trajectoire de croissance significative", écrit Euronav dans son rapport du premier trimestre. "De plus, une croissance continue est attendue dans le volume de tonnes-milles de commerce de pétrole brut, avec des estimations indiquant une augmentation de 4,3% en 2024 et une augmentation de 2,5% en 2025, principalement tirée par les exportations de pétrole américain qui ont atteint un niveau record mi-avril 2024."

L'approvisionnement en pétroliers reste également positif après l'augmentation récente des commandes de navires VLCC (transporteurs de pétrole brut très grands) et de Suezmax, assurant ainsi un travail constant. "Le carnet de commandes reste en dessous des moyennes historiques, avec 5,1% de VLCC et 13,8% de Suezmax en commande. L'offre est en outre soutenue par le vieillissement de la flotte mondiale", indique-t-il. Parallèlement, environ 25% de la flotte devrait être âgée de plus de 20 ans d'ici 2026, "ce qui pose des défis opérationnels et d'efficacité", selon Euronav.

Euronav annonce également dans son rapport financier avoir finalisé une commande de deux Newcastlemax supplémentaires pour une livraison au cours du premier semestre 2027. Cela porte la flotte totale de Newcastlemax à quatre navires en service et à pas moins de 24 en commande pour une livraison entre 2024 et 2027. Grâce à l'acquisition de CMB.TECH en mars 2024 et à la vente de 24 grands pétroliers à la société norvégienne Frontline, Euronav est devenu un groupe d'armateurs diversifié. Euronav a livré treize pétroliers restants au premier trimestre à Frontline, ce qui lui a permis de réaliser un gain de 372,7 millions de dollars.

Les tensions géopolitiques (crise de la mer Rouge) ont entraîné une augmentation des primes de risque géopolitiques et une attitude de "buy and fix first", "où le pouvoir bascule quelque peu vers les armateurs", selon Euronav. "Le sentiment positif à long terme est principalement alimenté par la dynamique de l'offre, tandis que toute réduction des restrictions de production de l'OPEP+ pourrait encore augmenter les tarifs."

Le côté demande du vrac sec est caractérisé par une croissance continue du volume de tonnes-milles, avec une augmentation prévue de 2,1% en 2024 et de 1,3% en 2025, selon Euronav. "En particulier, la croissance du PIB de la Chine devrait atteindre 5% en 2024 et 4,1% en 2025, stimulant ainsi la demande dans la région", indique-t-il.

Selon Euronav, le marché des conteneurs devrait connaître une croissance des tonnes-milles de 5,5% en 2024 et de 0,9% en 2025. La croissance du volume de commerce de conteneurs est prévue à 3,6% en 2024 et 3,9% en 2025. "Les marchés des conteneurs se sont considérablement améliorés par rapport à fin 2023, grâce aux effets (temporaires) de la déviation des navires de la mer Rouge. La demande croissante est largement compensée par la croissance historiquement élevée de la flotte attendue. La flotte de conteneurs devrait croître de 11% en 2024 et de 4,9% en 2025. Le ratio flotte-commandes est de 25% en 2024. Les navires de 6 000 et 1 400 TEU sont tous opérationnels sous des contrats d'affrètement à temps de 10 à 15 ans", précise Euronav.

Les facteurs fondamentaux de la demande sur le marché des navires-citernes de produits chimiques sont principalement tirés par la croissance mondiale du PIB. "De plus, une croissance de 4,2% des tonnes-milles est prévue en 2024, stimulée par une croissance saine de la demande soutenue par une augmentation des volumes de produits transportés sur de plus longues distances. L'augmentation des tonnes-milles est également soutenue par des perturbations (temporaires) du canal de Panama et du canal de Suez, ainsi que par des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement affectant les volumes transportés", écrit Euronav.

Euronav verse un dividende de 4,57 dollars par action pour 2023. Lors d'une assemblée générale extraordinaire en juillet 2024, Euronav proposera un paiement de 1,15 dollar par action pour le premier trimestre. CMB.TECH - une filiale d'Euronav - dispose d'une flotte à faible émission de carbone de 106 navires, dont 46 sont en construction. La stratégie revue met l'accent sur la diversification, la verdissement et l'optimisation accélérée de la flotte de l'entreprise.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ajxmenu1